Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

1. Definities

 • 1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of groep van personen (al dan niet in< familieverband), vennootschap of andere rechtspersoon, bedrijf, onderneming of>doelvermogen, iedere (andere) instelling, al dan niet gelieerd aan elkaar, of een combinatie>van een of meerdere partijen, de Adviseur opdracht geeft/geven tot het verlenen van diensten.
 • 1.2. Adviseur: de vennootschap onder firma VOF Bankeniers gevestigd te 1251KZ, Laren NH aan de Sint Janstraat 25A, handelend onder de naam Bankeniers.
 • 1.3. Overige Adviseurs: de al dan niet in de uitoefening van een beroep Adviseur of instelling op financieel, juridisch, fiscaal, verzekering-, belegging- of enig ander gebied, die opdrachtgeven (al dan niet op introductie van Adviseur) ten aanzien van diens financieeleconomische aangelegenheden in brede zin adviseert, of producten of diensten levert.
 • 1.4. Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht van de Opdrachtgever aan Adviseur om diensten te verlenen.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Op alle rechtsbetrekkingen van Adviseur zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan hieronder vermeld.
 • 2.2. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Adviseur als (potentieel) leverancier van diensten en zaken optreedt. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door Adviseur schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1. Indien de Opdrachtgever een Opdracht plaatst komt de overeenkomst pas tot stand,
  doordat de Adviseur deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering
  daarvan maakt.

4. Vergoeding

 • 4.1. Adviseur zal voor haar diensten per maand achteraf per gewerkt uur of een deel daarvan
  een vergoeding, vermeerderd met het van toepassing zijnde Btw-tarief, in rekening
  brengen, hierna te noemen “Uurtarief”, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  Gangbare kantoorkosten, zoals bij voorbeeld vergoedingen voor kopieerwerk e.d. zijn
  verwerkt in dit Uurtarief.
 • 4.2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever wordt door Adviseur voor 50%, en tegen het van
  toepassing zijnde Uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 4.3. Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever ’s avonds na 19:00u of in het
  weekeinde plaatsvinden, kan na overleg tussen Opdrachtgever en Adviseur het Uurtarief
  worden verhoogd.
 • 4.4. Opdrachtgever krijgt van alle in rekening gebrachte uren bij ontvangst van de factuur een
  specificatie.
 • 4.5. Facturen van Overige Adviseurs kunnen niet aan Adviseur in rekening gebracht worden en
  Adviseur is nimmer gehouden deze al dan niet voor Opdrachtgever te voldoen. Eventuele
  andere kosten en voorschotten die door Adviseur in het kader van de begeleiding mochten
  worden voldaan, zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht
 • 4.6. Voor projecten kunnen tussen Opdrachtgever en Adviseur vooraf schriftelijke prijsafspraken
  worden gemaakt.

5. Betaling

 • 5.1. Facturen van Adviseur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op
  een door Adviseur aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden in de
  overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 • 5.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever,
  ongeacht of Adviseur ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar.
 • 5.3. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd ten bedrage van
  de wettelijke rente per jaar.
 • 5.4. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht
  conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • 5.5. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening
  van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke
  incassokosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de
  openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.
 • 5.6. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 • 6.1. Adviseur is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
 • 6.2. Adviseur is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever
  lijdt, voortvloeiend uit adviezen van Overige Adviseurs. Evenmin is Adviseur aansprakelijk
  voor facturen die Overige Adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het in dti lid
  bepaalde geldt ook indien Overige Adviseurs, Opdrachtgever zijn gaan adviseren via
  introductie door Adviseur.
 • 6.3. Opdrachtgever vrijwaart Adviseur voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van
  schade, ontstaan als gevolg van begeleiding van Opdrachtgever door Adviseur uit hoofde
  van deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove
  schuld van de Adviseur.
 • 6.4. De aansprakelijkheid van Adviseur is beperkt tot het bedrag dat in het dezbetreffende geval
  door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Adviseur wordt uitgekeerd.
 • 6.5. Adviseur bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering
  van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden kan inroepen, mede
  ten behoeve van haar directeuren, ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier
  gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 • 6.6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Adviseur
  ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
 • 6.7. Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en/of derden Adviseur
  aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag,
  Algemene Voorwaarden VOF Bankeniers Pagina 3
  volgende op die waarop Opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/ziojn
  geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

7. Geheimhouding

 • 7.1. Zolang de adviesrelatie tussen Adviseur en Opdrachtgever duurt, alsmede ook n beëindiging
  daarvan, om welke reden dan ook, zal Adviseur geheimhouding betrachten met betrekking
  tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking
  heeft op de aangelegenheden van Opdrachtgever, en waarvan Adviseur weet of behoort te
  weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op Adviseur rustende
  wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen

8. Bescheiden Opdrachtgever

 • 8.1. Na het einde van de adviesrelatie en na voldoening van alle bedragen die Opdrachtgever
  aan Adviseur verschuldigd is, zal Adviseur na verzoek van Opdrachtgever alle originele
  bescheiden van Opdrachtgever retourneren aan Opdrachtgever. Adviseur behoudt zich het
  recht voor om ten behoeve van haar eigen dossier kopieën van deze originele documenten
  achter te houden.

9. Intellectueel eigendom

 • 9.1. Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur etc. die door Adviseur aan
  Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Adviseur. Opdrachtgever is niet
  gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen
  Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs.
 • 9.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op
  andere wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke
  zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs te kopiëren, aan derden
  te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij Adviseur uitdrukkelijk
  schriftelijk toestemming geeft hiervoor.

10. Klachtenregeling

 • 10.1. Als Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van Adviseur informeert
  Opdrachtgever Adviseur daar zo spoedig mogelijk over. Na ontvangst van de klacht neemt
  Adviseur contact op met Opdrachtgever.
 • 10.2. Mochten Opdrachtgever en Adviseur gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing
  komen dan Opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht van de
  Stichting Certificering Federatie Financiële Planners (Het secretariaat van de Commissie van
  Toezicht is gevestigd ten kantore van Laumen Business Law, de heer Mr. M.L.
  Laumen (info@laumenlaw.com, of laumen@laumenlaw.com). Klachten over individuele
  financieel planners worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de
  gedragscode.